KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ POMOCY KOBIETOM EUROHELP

 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:

1.Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomocy Kobietom EUROHELP przy ul. Przemysłowej  9, 42-202 Częstochowa, e-mail: biuro@eurohelp,com.pl.

2.Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz zadań realizowanych w interesie publicznym powierzonych administratorowi.

3.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a-f RODO oraz obowiązujących przepisów prawa:

a)     osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c)      przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d)     przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f)      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

4.Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia w związku z realizacją zadań oraz organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w aktualnych przepisach, przepisach archiwalnych.

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w zakresie nie wymaganym przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

8.Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy pod adresem: rodoeurohelp@gmail.com.

9.Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych jest

– obowiązkowe, jeżeli jest wymagane przepisami prawa, ich niepodanie uniemożliwi przyznanie dofinansowania, udzielenie wsparcia, podpisanie umowy,

– dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody.